Menu Zoeken

Lobby

We maken ons hard voor extra sector gerichte ondersteuning en goede verdeling van beschikbare middelen. Op dit moment lobbyen we nog voor extra ondersteuning. De Creatieve Coalitie, waarin DuPho vertegenwoordigd is, treedt toe tot een Taskforce die erop toeziet dat het steunpakket van de overheid snel en efficiënt wordt uitgevoerd

DuPho en de Creatieve Coalitie vragen herhaaldelijk aandacht voor de bijzondere positie van creatieve professionals

Zorgen en lof over het nieuwe steunpakket voor creatieven

Het kabinet presenteert een derde algemeen steunpakket, en een tweede aanvullend pakket voor cultuur. Logisch en broodnodig want de culturele en creatieve sector wordt bovengemiddeld hard geraakt door de coronacrisis. Hoe vanzelfsprekend zo’n pakket ook lijkt, steun komt er niet zonder slag of stoot. Jezelf verenigen was een must om een serieuze gesprekspartner te zijn. DuPho heeft intensief samengewerkt, gelobbyd en actiegevoerd met de Creatieve Coalitie, de Taskforce, Cultuur in actie, de evenementenalliantie en vele anderen. Met als resultaat: 482 miljoen extra steun voor de periode oktober 2020 tot juli 2021.

Lees hier het vervolg van de reactie op het derde steunpakket vanuit de Creatieve Coalitie waar DuPho ook in vertegenwoordigd is.

 

Creatieve Coalitie ziet toe op efficiënte uitvoering maatregelen zzp’ers

De noodkreet van de Creatieve Coalitie, waarin ook de Kunstenbond en DuPho zijn vertegenwoordigd, heeft geleid tot een steunpakket aan maatregelen. De voornaamste maatregel betreft de toegang en versnelde uitvoering van de Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). De Creatieve Coalitie treedt toe tot een Taskforce die erop toeziet dat het steunpakket efficiënt en snel wordt uitgevoerd.  

Veel zelfstandigen dreigen binnen enkele weken niet meer over liquide middelen te beschikken en hebben daarom binnen nu en enkele weken een voorschot nodig om hun rekeningen te betalen. De noodkreet van de Creatieve Coalitie leidt tot een steunpakket aan maatregelen.

De voornaamste maatregel betreft de toegang en versnelde uitvoering van de Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). Elke zzp’er die vanaf 1 maart geen of minder opdrachten krijgt kan gedurende een periode van drie maanden een aanvulling krijgen op zijn levensonderhoud tot aan het sociaal minimum. De gebruikelijke toets naar de levensvatbaarheid van de onderneming of het inkomen van de partner komt te vervallen. Het doel is om zelfstandigen snel te helpen. Het Ministerie van Sociale Zaken publiceert een dezer dagen waar de zelfstandigen zich kunnen melden. Het loket is nog niet beschikbaar.

Flexwerkers

Voor flexwerkers en werknemers met een nulurencontract kan het bedrijfsleven en culturele organisaties een werktijdverkorting aanvragen. De overheid neemt 90 procent  - in plaats van de huidige 75 procent  - van de salariskosten over. Het beleid van de overheid is erop gericht om alle werkenden hun loon of inkomen tot het sociaal minimum te compenseren.  

Taskforce

De Creatieve Coalitie treedt toe tot een Taskforce die wordt opgericht door het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW). De Taskforce ziet erop toe dat het steunpakket efficiënt en snel wordt uitgevoerd door onder andere de gemeenten die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de Bbz. Op maandag 16 maart sprak de Creatieve Coalitie met minister Ingrid van Engelshoven van het Ministerie van OCW. Zij erkent de hoge nood in de creatieve sector – zowel in de culturele sector als in media – en gaf te kennen dat een pandemie niet tot het ondernemersrisico hoort.

Creatieve Coalitie

De Creatieve Coalitie is een coalitie van 24 beroeps- en belangenverenigingen - waaronder ook de Kunstenbond en DuPho - die opkomen voor betere arbeidsomstandigheden voor alle werkenden en makers in de creatieve-  en mediasector. Alle 24 beroeps- en belangenverenigingen houden de komende tijd nauwgezet in de gaten of het steunpakket afdoende is en bij de makers terecht komt.