Menu Zoeken

Quitclaim – Model release

Voorbeeldtekst beperkte Quitclaim

(Toestemmingsverklaring van fotomodellen)

Ondergetekende,
geboren op:
wonende te:
hierna te noemen 'het fotomodel',

verklaart hiermee ten behoeve van: (naam fotostudio/naam fotograaf)
wonende te:

hierna te noemen 'de fotograaf'

 1. Voor de foto's gemaakt in het kader van het project: _____ toestemming te verlenen voor de openbaarmaking en/of verveelvoudiging middels de navolgende media: _____ alsmede deze toestemming te verlenen voor gebruik ten behoeve van (bijvoorbeeld huidige en toekomstige foto-exposities) van de fotograaf.
 2. Het fotomodel ontvangt als éénmalige vergoeding voor de gegeven toestemming de somma van ....... . Hiermee verklaart het fotomodel genoemd bedrag te hebben ontvangen en geen aanspraak meer jegens de fotograaf te hebben.
 3. De hierboven verleende toestemming is onafhankelijk van eventueel wijzigende omstandigheden.

  Het fotomodel doet nu reeds bij voorbaat afstand van het recht om zich op gewijzigde omstandigheden te beroepen.

 4. De fotograaf heeft de bevoegdheid de rechten uit deze overeenkomst over te dragen.
 5. Het fotomodel verklaart hiermee van niemand toestemming nodig te hebben om deze verklaring rechtsgeldig te doen zijn. Is het fotomodel minderjarig, dan zal de wettelijke vertegenwoordiger deze verklaring mede ondertekenen.

Aldus ondertekend:

Plaats en datum:

Handtekening fotomodel:

Handtekening wettelijke vertegenwoordiger (ouder/voogd):

Voorbeeldtekst volledige Quitclaim

(Toestemmingsverklaring van fotomodellen)

Ondergetekende,
geboren op:
wonende te:
hierna te noemen 'het fotomodel',

verklaart hiermee ten behoeve van: (naam fotostudio/naam fotograaf)

wonende te:

hierna te noemen 'de fotograaf'

 1. Het fotomodel verleent hiermee aan de fotograaf het in tijd en omvang onbeperkte recht de van hem/haar gemaakte foto's openbaar te maken en/of te verveelvoudigen en/of anderszins te gebruiken (hierna samengevat als publiceren op elk tijdstip, op iedere wijze, in iedere omvang en in iedere context als door de fotograaf gewenst, zowel in Nederland als daarbuiten).
 2. De hierboven gegeven toestemming omvat mede alle publicaties in of ten behoeve van reclame (met inbegrip van ideële reclame) voor welke producten, diensten of ideeën ook.
 3. Het fotomodel ontvangt als éénmalige vergoeding voor de gegeven toestemming de somma van ....... . Hiermee verklaart het fotomodel genoemd bedrag te hebben ontvangen en geen aanspraak meer jegens de fotograaf te hebben.
 4. De hierboven verleende toestemming is onafhankelijk van eventueel wijzigende omstandigheden. Het fotomodel doet nu reeds bij voorbaat afstand van het recht om zich op gewijzigde omstandigheden te beroepen.
 5. De fotograaf heeft de bevoegdheid de rechten uit deze overeenkomst over te dragen.
 6. Het fotomodel verklaart hiermee van niemand toestemming nodig te hebben om deze verklaring rechtsgeldig te doen zijn. Is het fotomodel minderjarig, dan zal de wettelijke vertegenwoordiger deze verklaring mede ondertekenen.

Aldus ondertekend:

Plaats en datum:

Handtekening fotomodel:

Handtekening wettelijke vertegenwoordiger (ouder/voogd):