Menu Zoeken

Verdeling van Collectieve rechten via Pictoright

Regelmatig wijzen wij de aangesloten leden van DuPho op het bestaan van collectieve rechten. Veel fotografen laten geld liggen waar zij wettelijk recht op hebben. Deze rechten worden geregeld door Pictoright (www.pictoright.nl).

Worden uw foto's afgebeeld in boeken, tijdschriften en kranten of vertoond op tv? Wist u dat er geld wordt geïnd voor het lenen, kopiëren en via de kabel verspreiden van beelden? Omdat deze vergoedingen uit praktisch oogpunt niet individueel te innen zijn, gebeurt dit collectief, waarna ze door Pictoright verdeeld worden onder degenen die er recht op hebben. Om voor dat geld in aanmerking te komen, hoeft u zich alleen maar aan te melden. Dat kost niets, maar kan wel geld opleveren. Pictoright vraagt ieder jaar om een opgave van publicaties waarin uw werk is verschenen. Aan het eind van het jaar ontvangt u van Pictoright een overzicht van de vergoedingen die ze aan u uitkeren.

Aansluiting bij Pictoright kan geld opleveren

Wat zijn collectieve rechten?

Leenrecht

Voor alle boeken, tijdschriften, cd's en dvd's die openbare bibliotheken uitlenen, betalen zij een vergoeding aan de Stichting Leenrecht. Pictoright verdeelt deze leengelden jaarlijks onder de rechthebbende beeldmakers wiens werk is opgenomen in publicaties die voldoende worden uitgeleend.

Reprorecht

In bedrijven en organisaties wordt vaak naar hartenlust gefotokopieerd. Volgens de Regeling Reprorecht Bedrijfsleven moeten alle in Nederland actieve bedrijven met de beschikking over een fotokopieerapparaat een vaste vergoeding betalen op basis van het aantal medewerkers en de bedrijfssector waarin het bedrijf actief is. Pictoright verdeelt dit geld onder de visuele makers wiens werk is gepubliceerd. Dit gebeurt eenmalig over het jaar van uitgave op basis van de aard van de publicaties waar uw beelden in gepubliceerd zijn.

Thuiskopierecht

In de verkoopprijs van elke smartphone, tablet, computer of andere digitale drager (USB, geheugenkaart, blanco cd/dvd etc.)is een bijdrage verwerkt voor de makers van de programma's, teksten en beelden die door de consument op die dragers worden gekopieerd. Pictoright ontvangt van Stichting de Thuiskopie het deel dat bestemd is voor de visuele makers en keert dat uit aan degenen die hiervoor in aanmerking komen.

Kabel- en televisierecht

In veel televisieprogramma's − talkshows, spelprogramma's, documentaires − zijn foto’s te zien. Voor doorgifte via de kabel van deze uitzendingen dragen de kabelmaatschappijen jaarlijks een vergoeding af aan Pictoright. Pictoright keert deze vergoeding uit aan fotografen wiens werk op televisie te zien is geweest.

Readerrecht

In de readers die universiteiten en hogescholen samenstellen voor hun studenten worden vaak allerlei hoofdstukken en paragrafen uit eerder verschenen boeken, tijdschriften en kranten opgenomen. Op basis van het gemiddelde gebruik wordt een jaarlijkse vergoeding vastgesteld. Pictoright verdeelt dit geld onder de beeldmakers die hiervoor in aanmerking komen. Dit gebeurt eenmalig over het jaar van uitgave.

Digitaliseringsvergoeding

Voor beeldmakers is het mogelijk om opgave te doen van hun online getoonde werken in niet-commerciële beeldbanken en krantenarchieven waarmee Pictoright overeenkomsten heeft afgesloten (eventueel samen met stichting LIRA namens de freelance schrijvers).

Aansluiten collectieve rechten

Wilt u aanspraak maken op de collectieve vergoedingen? Vult u dan het aansluitformulier collectieve rechten van Pictoright in.

Procedure

Om in aanmerking te komen voor collectieve vergoedingen moet u jaarlijks zelf opgave doen van gepubliceerd werk. Als u bent aangesloten bij Pictoright kunt u het hele jaar door digitaal opgave doen door in te loggen op de website van Pictoright. De deadline voor opgave is rond september. Met uw eigen login gegevens kunt u bij overzicht zien welke publicaties er al bij Pictoright bekend zijn. U kunt ook al bijdragen voor het lopende jaar invoeren. Let u er wel op dat veel bijdragen moeten worden opgeteld (bijvoorbeeld tijdschriften, kranten en tv). Bijdragen uit het lopende jaar worden echter pas in het volgende jaar meegenomen in de repartitieronde.

Incasso en repartitie

De vergoedingen die Pictoright incasseert, worden onder aftrek van de kosten van uitvoering uitgekeerd aan de rechthebbenden. De hoogte van de vergoeding wordt vastgesteld op basis van zogenaamde grondslagen, waarin bijvoorbeeld het aantal werken en de aard van de publicatie worden meegewogen.

Moment van uitkering

De meeste rechten keert Pictoright standaard in november/december uit over het voorgaande jaar. In maart of april van het jaar daarop volgt een tweede repartitieronde waarin correcties en aanvullende informatie over de voorgaande jaren zijn verwerkt.

www.pictoright.nl

Over Pictoright:

Pictoright is de auteursrechtenorganisatie voor visuele makers in Nederland: Illustratoren, beeldend kunstenaars, grafisch ontwerpers, fotografen, architecten en andere beeldmakers (of hun erfgenamen) Pictoright verdeelt collectieve vergoedingen, exploiteert individuele auteursrechten, verleent juridische bijstand, fungeert als vraagbaak en zet zich in voor een betere auteursrechtelijke positie van beeldmakers.

Doelstelling en missie

Pictoright behartigt de belangen van visuele auteurs door uitoefening, bevordering en bescherming van auteursrechten. Dat doen we door:

  • verdeling van collectieve vergoedingen onder alle visuele auteurs die daar recht op hebben;
  • het exploiteren van de individuele auteursrechten van aangesloten visuele auteurs (met name kunstenaars indien ze hier zelf voor hebben gekozen);
  • juridisch op te treden voor de aangesloten beeldmakers;
  • informatievoorziening in de vorm van lezingen en publicaties aan makers en gebruikers;
  • steun aan organisaties of activiteiten die de sociale en culturele positie van beeldmakers versterken.

De uitoefening en handhaving van auteursrechten is voor visuele makers van wezenlijk belang. Pictoright ondersteunt visuele auteurs hierbij. Pictoright streeft naar maximale vergoedingen voor visuele makers én naar een optimale verdeling van deze vergoedingen over zo veel mogelijk rechthebbenden.

Als gezaghebbende, auteursrechtelijke belangenbehartiger is Pictoright transparant, flexibel, betrokken, dienstverlenend en marktgericht. Alle inkomsten en uitgaven zijn volledig te verantwoorden. Pictoright wordt daarin door de overheid gecontroleerd ( het College van Toezicht Auteursrechten, CvTA). Bestuur, directie en medewerkers voelen zich verantwoordelijk voor de gehele organisatie en voor de auteursrechtelijke belangen van alle visuele makers.