Menu Zoeken

Persoonlijkheidsrechten onoverdraagbaar

Fotografen kunnen hun auteursrecht overdragen aan bijvoorbeeld een opdrachtgever of een andere gebruiker. In dat geval kunnen zij niet langer het gebruik verbieden of daaraan financiële voorwaarden verbinden. Alleen de nieuwe auteursrechthebbende is daartoe gerechtigd. Dit wil echter niet zeggen dat deze daarmee ook het recht heeft om met de foto alles te doen wat hem goeddunkt. Ook nadat de fotograaf zijn auteursrecht op een foto heeft overgedragen, behoudt hij zijn persoonlijkheidsrechten of 'droits morals'. Op grond daarvan kan hij zich blijven verzetten tegen gebruik zonder naamsvermelding, wijzigingen en misvorming, verminking of andere aantasting van zijn foto's. De persoonlijkheidsrechten ontstaan gelijktijdig met het auteursrecht op een foto en vervalt ook weer bij beëindiging ervan.

De persoonlijkheidsrechten geven uitdrukking aan de persoonlijke band tussen de oorspronkelijke auteur en zijn werk. Vanwege het hoogstpersoonlijke karakter ervan zijn deze persoonlijkheidsrechten dan ook niet overdraagbaar; ook na overdracht van het auteursrecht blijven zij bij de auteur. De naam van de fotograaf blijft dus voor eeuwig met 'zijn' foto's verbonden. De fotograaf kan wel afstand doen van bepaalde persoonlijkheidsrechten. Anders gezegd, hij kan afspreken om van bepaalde bevoegdheden geen gebruik te zullen maken. De fotograaf behoudt echter onder alle omstandigheden het recht om zich te verzetten tegen misvorming, verminking of andere aantasting van zijn werk. Overigens vererven persoonlijkheidsrechten niet automatisch. Wel kan de fotograaf deze rechten bij testament of codicil toewijzen aan een of meer personen of een rechtspersoon. Het is dus belangrijk om bij een erfrechtelijke regeling van auteursrechten ook rekening te houden met de persoonlijkheidsrechten.