Menu Zoeken

Wanneer eindigt auteursrecht

Het auteursrecht op foto’s is niet eeuwigdurend. De hoofdregel luidt dat het recht vervalt 70 jaar na de dood van de maker, te rekenen vanaf de eerste januari na het jaar waarin de maker is overleden. Op grond van het erfrecht gaat het auteursrecht automatisch over op de wettelijke erfgenamen. De fotograaf kan er ook voor kiezen zijn auteursrechten na zijn dood toe te wijzen aan bepaalde personen of een organisatie, zoals het Maria Austria Instituut of het Nederlands fotomuseum. Een dergelijke toewijzing kan alleen bij testament gebeuren. Wie dergelijke zaken goed wil regelen doet er verstandig aan een notaris in de arm te nemen.

Een afwijkende regel bestaat voor het geval dat de maker niet of onvoldoende bekend is, zoals bij anonieme foto’s of foto’s die onder pseudoniem zijn gepubliceerd. In die gevallen vervalt het auteursrecht na 70 jaar, te rekenen vanaf de eerste januari na het jaar van eerste rechtmatige openbaarmaking. Ditzelfde geldt wanneer een organisatie of bedrijf als maker wordt beschouwd, bijvoorbeeld als een foto is gemaakt door een werknemer in het kader van zijn dienstverband. Ook in dat geval vervalt het auteursrecht 70 jaar na de eerste openbaarmaking. Alleen als bij de openbaar gemaakte foto de naam van de werknemer als feitelijk maker staat vermeld, geldt weer de hoofdregel: verval van het auteursrecht 70 jaar na de dood van de maker.